Aspirus | Aspire | Spring 2019

aspirus.org 15 Language assistance ল কন : িযদ আিপন বাংলা, কথা বেলত পােরন, তােহল িনঃখরচায় ভাষা সহায়তা িপেরষবা উপল েআছ। ফান কন )-ত। ال عرب ية (Arabic) Русский (Russian) Tiếng Việt (Vietnamese) Polski (Polish) Shqip (Albanian) Tagalog (Tagalog – Filipino) PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika nang walang bayad. Tumawag sa ܙܘܼܗܵܪܵܐ : ܐܸܢ ܐܼܲܚܬܘܲܢ ܟܹܐ ܗܼܲܡܙܸܡܝܼܬܘܲܢ ܠܸܫܵܢܵܐ ܐܵܬܘܲܪܵܝܵܐ ، ܡܵܨܝܼܬܘܲܢ ܕܩܼܲܒܠܝܼܬܘܲܢ ܚܸܠܡܼܲܬܹܐ ܕܗܼܲܝܼܲܪܬܵܐ ܒܠܸܫܵܢܵܐ ܡܼܲܓܵܢܵܐܝܼܬ . ܩܪܘܲܢ ܥܼܲܠ ܡܸܢܝܵܢܵܐ বাাং লা (Bengali) Italiano (Italian) ATTENZIONE: In caso la lingua parlata sia l'italiano, sono disponibili servizi di assistenza linguistica gratuiti. Chiamare il numero English ATTENTION: If you speak English, language assistance services, free of charge, are available to you. Call Español (Spanish) ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al Hmoob (Hmong) LUS CEEV: Yog tias koj hais lus Hmoob , cov kev pab txog lus, muaj kev pab dawb rau koj. Hu rau . 繁體中文 (Chinese) Deutsch (German) ACHTUNG: Wenn Sie Deutsch sprechen, stehen Ihnen kostenlos sprachliche Hilfsdienstleistungen zur Verfügung. Rufnummer: 1-800-283-2881 )-ত। ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ) Arabic ( ﻣﻠﺣﻭﻅﺔ: ﺇﺫﺍ ﻛﻧﺕ ﺗﺗﺣﺩﺙ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ، ﺗﺗﻭﻓﺭ ﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﺳﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻠﻐﻭﻳﺔ ﻣﺟﺎﻧﺎً ﻟﻣﺳﺎﻋﺩﺗﻙ. ﺍﺗﺻﻝ ﺑﺭﻗﻡ ﺍﻟﻬﺎﺗﻑ ܣܘܼܪܸܬ݂ (Assyrian) (Chinese) 注意:如果您使用繁體中文,您可以免費獲得語言援助服務。請致電 ВНИМАНИЕ: Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги перевода. Звоните 한국어 (Korean) 주의: 한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다. 번으로 전화해 주십시오. CHÚ Ý: N ế u b ạ n nói Ti ế ng Vi ệ t, có các d ị ch v ụ h ỗ tr ợ ngôn ng ữ mi ễ n phí dành cho b ạ n. G ọ i s ố UWAGA: Jeżeli mówisz po polsku, możesz skorzystać z bezpłatnej pomocy językowej. Zadzwoń pod numer 1 KUJDES: Nëse flitni shqip, për ju ka në dispozicion shërbime të asistencës gjuhësore, pa pagesë. Telefononi në 日本語 (Japanese) 注意事項:日本語を話される場合、無料の言語支援をご利用いただけます。 - 1 9 まで、お電話にてご連絡ください。� 1-800-283-2881 . 1-800-283-2881 . 1-800-283-2881 . 1-800-283-2881 . 1-800-283-2881 . . 1-800-283-2881 1-800-283-2881 . 1-800-283-2881 . 1-800-283-2881 . -800-283-2881 . 1-800-283-2881 . 1-800-283-2881 . . 1-800-283-2881 1-800-283-2881 . 1-800-283-2881 .

RkJQdWJsaXNoZXIy OTI0MzU=